Пблічний договір ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»

Додаток
до Наказу ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»
№ 189-ОД від 18.03.2024 року


ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ З ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ БЕЗ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (далі – Фінансова установа), що діє на підставі ліцензії на надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку, виданої рішенням Національного банку України № 21/772-рк від 29 квітня 2023 року (це дата та № рішення НБУ про включення Фінансової установи до Реєстру платіжної інфраструктури), відповідно до статей 633, 634, 638, 641, 644 Цивільного кодексу України оголошує цю Публічну пропозицію (далі – Пропозиція) на укладання Договору (далі – Договір) про надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунків, будь-якому Користувачу (усім Користувачам), який приєднується (має намір приєднатися) до Договору, шляхом прийняття (Акцепту) цієї Пропозиції, з метою отримання фінансових платіжних послуг Фінансової установи – виконання разової платіжної операції (пов’язаних між собою платіжних операцій) з переказу коштів без відкриття рахунку в національній валюті України (гривні).

1.2. Інформація про умови надання Фінансовою установою платіжних послуг та умови Договору надаються Користувачу, шляхом доступу до публічного (мережевого) ресурсу – Офіційного вебсайту Фінансової установи та/або користувацького інтерфейсу Платіжного пристрою, на якому розміщено умови Пропозиції та інформація про умови надання Фінансовою установою платіжних послуг.

1.3. Умови цієї Пропозиції є однаковими для усіх Користувачів та приймаються (акцептуються) Користувачем виключно шляхом приєднання до умов Договору в цілому (без можливості внесення до них будь-яких змін).

1.4. Пропозиція набирає чинності з дати її оприлюднення на Офіційному вебсайті Фінансової установи та діє до дня розміщення на ньому заяви про її відкликання. У разі відкликання будь-якої частини Пропозиції, всі інші її положення, що не відкликані, залишаються чинними (момент оприлюднення на Офіційному вебсайті Фінансової установи змін/нової редакції Пропозиції вважається моментом ознайомлення Користувача з текстом цих змін/новою редакцією Пропозиції).

2. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Терміни та скорочення, які використовуються в Договорі застосовуються в наступному значенні:

Автоматичне списання коштів (Автосписання) – спосіб оплати, що передбачає безакцептне списання коштів у разі обрання Платником Основного ЕПЗ для списання.

Акцепт – вчинення Платником/Отримувачем дій у порядку, визначеному цією Пропозицією, що свідчать про повне і безумовне прийняття Платником/Отримувачем умов цієї Пропозиції.

ВПС– ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА «ФІНАНСОВИЙ СВІТ», оператором якої є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (Свідоцтво №2/3 від 01.06.2020, видане Національним банком України), код за ЄДРПОУ 35780941, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82-А, корп. Б, офіс 309.

Електронний договір – домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі.

Електронний платіжний засіб (ЕПЗ) – платіжний інструмент, реалізований на будь-якому носії, що містить в електронній формі дані, необхідні для ініціювання платіжної операції та/або здійснення інших операцій, визначених договором з емітентом.

Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа.

Електронний підпис (ЕП)– будь-який електронний підпис (дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов’язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних) крім кваліфікованого електронного підпису та удосконаленого електронного підпису. В т.ч. підпис, створений шляхом відтворення Користувачем власноручного підпису, що перетворений в електронні дані, які додаються Користувачем до інших електронних даних та нерозривно пов'язаний з електронним документом, підписаним цим підписом.

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Комісія/Винагорода – сума коштів в гривнях, яку Користувач сплачує Фінансовій установі за надані йому платіжні послуги (за виконання Переказу коштів, у відповідності до діючих Тарифів), статочна сума якої надається Фінансовою установою шляхом її демонстрації Користувачу до моменту надання ним згоди на укладання Договору: на інтерфейсі ПТКС; Сайті; Мобільному застосунку; в ПНФП тощо. Комісія за Переказ коштів зазначається без ПДВ. Згідно з пп. 196.1.5 ст. 196 ПКУ зазначені послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Користувач платіжних послуг (Користувач) - фізична особа або юридична особа, яка отримує чи має намір отримати платіжну послугу як платник або отримувач (або обидва одночасно) та/або є власником електронних грошей (цифрових грошей Національного банку України).

Мобільний застосунок – технологічна платформа (комп’ютерна програма (програмне забезпечення)) для ініціювання переказу коштів та здійснення розрахунків у безготівковій формі (оплата товарів/послуг) шляхом ініціації переказу коштів за допомогою ЕПЗ засобами мобільних пристроїв (смартфонів) та інших мобільних платформ.

Операційний день - день, протягом якого Фінансова установа здійснює свою діяльність, необхідну для виконання платіжних операцій, а саме:

 • тривалість Операційного дня, протягом якого Фінансовою установою приймаються платіжні інструкції та інструкції про їх відкликання відповідає Операційному часу;
 • тривалість Операційного дня, протягом якого Фінансовою установою виконуються платіжні інструкції: з 9 години 00 хвилин 00 секунд за київським часом до 17 години 00 хвилин 00 секунд за київським часом з понеділка по п’ятницю (якщо інше не визначено графіком роботи Фінансової установи, що розміщується на Офіційному вебсайті).

Операційний час - частина Операційного дня Фінансової установи, протягом якої приймаються платіжні інструкції та інструкції на відкликання, а саме:

 • з 00 години 00 хвилин 00 секунд за київським часом до 23 години 59 хвилин 59 секунд за київським часом поточної доби, при ініціюванні Користувачем платіжних операцій в безготівковій формі через Сайт/Мобільний застосунок;
 • з 00 години 00 хвилин 00 секунд за київським часом до 23 години 59 хвилин 59 секунд за київським часом поточної доби (якщо інше не визначено графіком роботи відповідного ПТКС, що відображається на інтерфейсі такого ПТКС), при ініціюванні Користувачем платіжних операцій в готівковій формі через ПТКС;
 • з 9 години 00 хвилин 00 секунд за київським часом до 17 години 00 хвилин 00 секунд за київським часом з понеділка по четвер, та з 9 години 00 хвилин 00 секунд за київським часом до 16 години 00 хвилин 00 секунд за київським часом в п’ятницю (якщо інше не визначено графіком роботи відповідного ПНФП, що вказується у відповідному ПНФП), при ініціюванні Користувачем платіжних операцій в готівковій формі через ПНФП.

Основний ЕПЗ для списання – електронний платіжний засіб, обраний у спосіб, що підтверджує безумовну згоду Платника на списання коштів з такого ЕПЗ.

Обрання Основного ЕПЗ для списання здійснюється шляхом самостійного обрання Платником відповідного ЕПЗ або за замовчуванням шляхом використання ЕПЗ Платника, який 3 використовувався за здійсненими успішними ініціюваннями платежів, в тому числі з використанням Автосписання з ЕПЗ.

Вибір Основного ЕПЗ для списання означає безумовну згоду та обрання Платником Автосписання як способу оплати за цим ЕПЗ.

Вибір Автосписання як пріоритетного способу оплати за Основним ЕПЗ для списання здійснюється шляхом самостійного вибору Платником такого способу оплати в Мобільному застосунку, особистому кабінеті, Сайті шляхом проставляння напроти цього способу оплати позначення або за замовчуванням – шляхом використання Основного ЕПЗ Платника, за яким здійснено останнє успішне Автосписання.

Отримувач - особа, на рахунок якої зараховується сума платіжної операції або яка отримує суму платіжної операції в готівковій формі.

Офіційний вебсайт – офіційний вебсайт Фінансової установи в мережі Інтернет в т.ч. який розташований за адресою: https://fincompkd.com.ua

Сайт – веб-сайт https://easypay.ua, який об’єднує сукупність файлів та прикладне програмне забезпечення, призначене для реалізації платіжних послуг в мережі Інтернет.

Документ за платіжною операцією (Підтверджуючий документ) – документ в паперовій та/або електронній формі, який підтверджує здійснення платіжної операції з використанням ЕПЗ/підтверджує результат касової операції із внесення/видачі готівки, що надається Користувачу, в залежності від виду платіжної операції, згідно чинного нормативно-правового акту та правил роботи платіжної системи, в якій виконується платіжна операція:

 • платіжна інструкція на переказ готівки (другий примірник, що надається Користувачу, у разі ініціювання ним Переказу на переказ готівки у ПНФП);
 • платіжна інструкція на видачу готівки (другий примірник, що надається Користувачу, у разі ініціювання ним Переказу з видачі готівки у ПНФП);
 • квитанція (чек) ПП;
 • інший документ, який містить обов’язкові реквізити, передбачені нормативно-правовими актами Національного банку України, та формується згідно правил роботи Платіжної системи.

Підтвердний документ містить інформацію: про дату і час отримання/прийняття до виконання платіжної інструкції Фінансовою установою.

Платник - особа, з рахунку якої ініціюється платіжна операція на підставі платіжної інструкції або яка ініціює платіжну операцію шляхом подання/формування платіжної інструкції разом з відповідною сумою готівкових коштів.

Платіжна інструкція (ПІ) – розпорядження ініціатора (електронний або паперовий документ на Переказ) Фінансовій установі щодо виконання платіжної операції. Для ініціювання платіжних операцій у Фінансовій установі використовуються наступні види платіжних інструкцій, залежно від типу операції, згідно чинного нормативно-правового акту та правил роботи платіжної системи, в якій виконується платіжна операція:

 • платіжна інструкція (документ на Переказ);
 • платіжна інструкція на переказ готівки (заява на переказ готівки);
 • платіжна інструкція на видачу готівки (заява на видачу готівки).

Платіжний пристрій (ПП) – технічний пристрій (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування (далі - ПТКС), термінали самообслуговування тощо), який дає змогу Користувачеві здійснити операції з ініціювання переказу коштів, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою. Під ПП слід розуміти, зокрема, але не виключно: ПНФП (каса); програмне забезпечення у вигляді мобільного застосунку та/або вебзастосунку; вебпереглядач; Сайт, що містить програмне забезпечення, призначене для ініціювання/здійснення Переказу з використанням платіжної картки (її реквізитів) та відповідає вимогам забезпечення безпеки даних щодо проведення операцій з платіжними картками - PCІ DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Інформація щодо наявних ПП Фінансовою установою оприлюднюється на Офіційному вебсайті.

Віртуальний платіжний термінал - програмне забезпечення, що дає змогу здійснювати платіжні та інші операції з використанням реквізитів електронних платіжних засобів у мережі Інтернет.

Платіжна система – система для виконання платіжних операцій із формальними та стандартизованими домовленостями і загальними правилами щодо процесингу, клірингу та/або виконання розрахунків між учасниками платіжної системи, оператором та/або учасником якої є Фінансова установа та/або через яку здійснюється Переказ коштів та/або міжнародні платіжні системи в т.ч. Visa та/або MasterCard.

Переказ коштів без відкриття рахунку (Переказ) - платіжна послуга, що надається платнику з метою переказу коштів у готівковій чи безготівковій формі отримувачу або надавачу платіжних послуг, який діє від імені отримувача, під час якої надавач цієї послуги не використовує відкритий у нього рахунок платника та/або отримувача.

Платіжна операція - будь-яке внесення, переказ або зняття коштів незалежно від правовідносин між платником і отримувачем, які є підставою для цього.

ПНФП (пункт надання фінансових послуг) – робоче місце працівника Фінансової установи, облаштоване технічним пристроєм із відповідним програмним забезпеченням, який дає змогу сформувати платіжну інструкцію та провести платіжну операцію. За наявності ПНФП інформація щодо них розміщується на Офіційному вебсайті.

Сторони – Фінансова установа та Користувач, що уклали цей Договір.

Розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (фіскальний чек), що підтверджує факт надання платіжних послуг, операцій з видачі готівкових коштів держателям ЕПЗ, отримання (повернення) коштів, створений в паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ), зареєстрований у встановленому порядку програмним реєстратором розрахункових операцій.

Тарифи – документ, затверджений у встановленому Фінансовою установою порядку, яким визначена гранична вартість (ціна/комісійні винагороди/збори/тощо) платіжних послуг для Користувача, інформація щодо яких оприлюднені на Офіційному вебсайті або в ПНФП (за наявності).

Закон про ПВК/ФТ - Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Умови переказу коштів – умови надання послуг з переказу коштів Фінансової установи, що розміщені на Офіційному вебсайті та містяться в цій Пропозиції.

Інші терміни, що вживаються у даному Договорі використовуються у значенні визначеному чинним законодавством України.

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Договір укладається в письмовій формі у вигляді електронного договору відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» та є договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України.

3.2. Договір є укладеним між Фінансовою установою та Користувачем в момент Акцепту (прийняття) Користувачем цієї Пропозиції (умови якої та інша інформація про умови надання Фінансовою установою платіжних послуг, визначена ст.31 Закону України «Про платіжні послуги», до укладання Договору доводиться Користувачу шляхом доступу до Офіційного вебсайту та/або користувацького інтерфейсу Платіжного пристрою (через який Користувач ініціює платіжну операцію), на якому розміщено умови Пропозиції та така інформація).

3.3. Моментом Акцепту (прийняття) Користувачем (Платником та/або Отримувачем) умов цієї Пропозиції та повною і безумовною згодою Користувача з умовами Договору, є:

 1. при ініціюванні Платником Переказу коштів у готівковій формі у ПНФП (каса) – момент надання заповненої та підписаної (або з накладанням ЕП/КЕП) Платником платіжної інструкції до Фінансової установи та внесення Платником відповідної суми готівки в касу Фінансової установи (дія, що вчиняється Платником для виконання разової платіжної операції згідно Договору та є його повною і безумовною згодою на виконання разової платіжної операції Фінансово установою);
 2. при ініціюванні Платником Переказу коштів у готівковій формі через ПТКС– момент обрання (натискання) Платником на віртуальне поле (кнопку), що відображається на моніторі ПТКС: «Сплатити»/«Сплатити карткою» тощо (дія, що вчиняється Платником для виконання разової платіжної операції згідно Договору, є його повною і безумовною згодою на виконання разової платіжної операції Фінансовою установою та забезпечує надання Платником відповідної платіжної інструкції через ПТКС), після заповнення/обрання (за наявності) Платником всіх реквізитів платіжної інструкції в інтерфейсі ПТКС та внесення Платником відповідної суми готівки до ПТКС;
 3. при ініціюванні Платником Переказу коштів в безготівковій формі через ПТКС тощо – сам факт ініціювання Платником переказу з використанням ЕПЗ та/або момент обрання (натискання) Платником на віртуальне поле (кнопку) у платіжному пристрої: «Сплатити»/«Сплатити карткою» тощо (дія, що вчиняється Платником для виконання разової платіжної операції згідно Договору, є його повною і безумовною згодою на виконання разової платіжної операції Фінансовою установою та забезпечує надання Платником відповідної платіжної інструкції через ПП), що відображається Платнику після заповнення/обрання (за наявності) Платником всіх реквізитів платіжної інструкції;
 4. при ініціюванні Платником Переказу коштів в безготівковій формі через Сайт/Мобільний застосунок/Віртуальний платіжний термінал – момент обрання (натискання) Платником на віртуальне поле (кнопку) у платіжному пристрої: «Сплатити»/«Сплатити карткою» тощо (дія, що вчиняється Платником для виконання разової платіжної операції згідно Договору, є його повною і безумовною згодою на виконання разової платіжної операції Фінансовою установою та забезпечує надання Платником відповідної платіжної інструкції через ПП), що відображається Платнику після заповнення/обрання (за наявності) Платником всіх реквізитів платіжної інструкції;
 5. при ініціюванні Отримувачем видачі Переказу у готівковій формі у ПНФП (каса) – момент підписання та надання Отримувачем платіжної інструкції на видачу готівки Фінансовій установі або момент накладення Отримувачем ЕП/КЕП на платіжну інструкцію (в електронній формі) та її надання Фінансовій установі (дія, що вчиняється Отримувачем для виконання разової платіжної операції згідно Договору, та є його повною і безумовною згодою на виконання разової платіжної операції Фінансовою установою);
 6. при ініціюванні Отримувачем видачі Переказу коштів, шляхом зарахування суми Переказу в безготівковій формі на рахунок Отримувача, до якого емітовано ЕПЗ – момент обрання Основного ЕПЗ для зарахування (проставляння напроти такого ЕПЗ позначення) Отримувачем в Мобільному застосунку/особистому кабінеті/Сайті (дія, що вчиняється Отримувачем для виконання разової платіжної операції згідно Договору, є його повною і безумовною згодою на виконання разової платіжної операції Фінансовою установою та забезпечує надання Платником відповідної платіжної інструкції через ПП), після заповнення/обрання (за наявності) Отримувачем всіх реквізитів платіжної інструкції;
 7. при ініціюванні Платником безготівкового Переказу коштів з використанням ЕПЗ, шляхом Автосписання - момент обрання Основного ЕПЗ для списання на умовах Договору (дія, що вчиняється Платником для виконання пов’язаних між собою платіжних операцій Автосписання згідно Договору, є його повною і безумовною згодою на виконання пов’язаних платіжних операцій Фінансовою установою та забезпечує надання Платником відповідної платіжної інструкції через ПП), після заповнення/обрання (за наявності) Платником всіх реквізитів платіжної інструкції.

Фіксація Акцепту Користувачем умов цієї Пропозиції, зазначених в пп.2-4, 6, 7 цього пункту Пропозиції, здійснюється Фінансовою установою в електронному вигляді і зберігається в апаратно-програмному комплексі Фінансової установи. Сторони погоджуються, що витяги/інформація з апаратно-програмного комплексу Фінансової установи можуть використовуватись як докази при розгляді спорів, у тому числі в судовому порядку.

3.4. Акцептуючи цю Пропозицію, Користувач цим беззаперечно підтверджує, що:

 1. до укладання Договору він уважно ознайомився з повним текстом Пропозиції та іншою інформацією про умови надання платіжних послуг, визначеною ст.31 Закону України «Про платіжні послуги» / ст.7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», шляхом її перегляду на Офіційному вебсайті / користувацькому інтерфейсі Платіжного пристрою (через який Користувач ініціював платіжну операцію), зрозумів їх зміст та погоджується з усіма їх умовами, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має зазвичай, та Договір не містить будь-яких умов, які є для нього обтяжливими в будь-якому сенсі;
 2. він ознайомився з Правилами надання платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку/Порядком обробки і захисту персональних даних/Порядком розгляду звернень (скарг) споживачів, що розміщені на Офіційному вебсайті;
 3. він отримав від Платіжної установи примірник Договору, а датою його отримання є дата Акцепту Договору, що визначена відповідно до умов п.3.3 Договору;
 4. він ознайомлений та розуміє, що підтвердженням ініціювання ним платіжної операції/прийняттям до виконання наданої ним платіжної інструкції Фінансовій установі до виконання є Підтвердний документ (квитанція тощо), що формується та видається Користувачу Фінансовою установою (в електронному або паперовому вигляді) за фактом завершення ініціювання платіжної операції, та зобов’язується отримати його та зберігати (Фінансова установа не несе відповідальності за невиконання цього обов’язку Користувачем);
 5. належним виконанням обов’язку Фінансової установи щодо надання Користувачу Розрахункового документа, створеного в електронній формі, є його надсилання на абонентський номер (власний номер телефону) Користувача, вказаний ним у Платіжній інструкції та/або наданий Фінансовій установі до Акцепту Договору. Сторони цим погодили, що за бажанням/вимогою Користувача Розрахунковий документ може бути наданий в паперовій формі (якщо оплата Фінансової послуги була здійснена через ПНФП/ПТКС). Він ознайомлений та розуміє, що у передбачених законом випадках, на підтвердження фіскалізації платіжної операції, Фінансова установа надає Користувачу Розрахунковий документ встановленої форми (в паперовій та/або електронній формі), та зобов’язується отримати його та зберігати (Фінансова установа не несе відповідальності за невиконання цього обов’язку Користувачем);

3.5. Сторони підтверджують, що Фінансова установа не є учасником операції з купівліпродажу товарів/послуг/робіт або іншого правочину, укладеного між Платником та Отримувачем, не здійснює продаж товарів, робіт або послуг, які надаються (продаються) Отримувачами та, відповідно:

 • не контролює правомірність укладення та виконання правочинів між Платником та Отримувачем, їх умови, рівноцінно факт і наслідки укладення, виконання та розірвання правочинів, в тому числі в частині повернення оплати за такими правочинами;
 • не розглядає претензії Платника, що стосуються невиконання (неналежного виконання) Отримувачем своїх зобов’язань за правочинами з Платником, у тому числі зобов’язань по передачі товарів, виконанню робіт або наданню послуг;
 • не несе відповідальність за якість товарів, робіт або послуг, які є предметами правочинів між Платником та Отримувачем.

3.6. З метою виконання вимог Закону про ПВК/ФТ, у визначених ним випадках, Фінансова установа здійснює належну перевірку Користувача, уключаючи ідентифікацію та верифікацію особи Користувача. З цією метою Користувач зобов’язаний надати Фінансовій установі офіційні та інші документи та інформацію відповідно до вимог законодавства України, умов Договору, а також внутрішніх документів Фінансової установи з питань фінансового моніторингу. У разі ненадання Користувачем запитуваних Фінансовою установою інформації/документів, надання неповної або недостатньої інформації, або за наявності інших ознак, які можуть свідчити про здійснення Користувачем ризикових операцій, Фінансова установа має право відмовити у здійсненні відповідної Платіжної операції.

3.7. Всі умови Договору є обов’язковими для Фінансової установи та Користувача. Даним договором не регулюються взаємовідносини між Фінансовою установою та Отримувачами юридичними особами або фізичними особами-підприємцями.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ НАДАНННЯ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ

4.1. За цим Договором Фінансова установа бере на себе обов’язок надати фінансові платіжні послуги, а саме виконати разову платіжну операцію-Переказ (пов’язані між собою платіжні операції-Перекази), що ініційована у відповідний спосіб (згідно п.3.3 цієї Пропозиції):

 • Платником на користь юридичної особи (резидента України) та/або фізичної особи – підприємця (резидента України), із зарахуванням суми Переказу на рахунок (відкритий у будьякому банку в Україні),
 • Платником на користь фізичної особи (резидента України), із зарахуванням суми Переказу на рахунок (відкритий у будь-якому банку в Україні) або за реквізитами ЕПЗ,
 • Платником на користь фізичної особи (резидент), з видачею суми Переказу готівкою через ПНФП. Сума Переказу у готівковій формі може бути видана виключно Отримувачу – фізичній особі,
 • із застосуванням ЕПЗ від Платника на користь фізичної особи (резидента України), з видачею отримувачу суми Переказу готівкою або зарахування суми Переказу на поточний рахунок Отримувача,
 • Отримувачем щодо видачі суми Переказу готівкою у ПНФП (каса),
 • інші послуги з Переказу коштів, що визначені цим Договором, а Користувач (Платник та/або Отримувач) зобов’язується дотримуватись умов цього Договору та сплатити Комісію (якщо інше не визначено Договором).

4.2. Сума Комісії, яку Користувач має сплатити Фінансовій установі за виконання платіжної операції-Переказу, відображається (надається) Користувачу до моменту її Акцепту (згідно п.3.3 Пропозиції) ним в інтерфейсі Платіжного пристрою, за допомогою якого Користувачем ініціюється ця платіжна операція-Переказ.

Користувач шляхом Акцепту (згідно п.3.3 Пропозиції) підтверджує, що ознайомлений та беззаперечно погоджується з сумою Комісії, що сплачується ним Фінансовій установі за виконання платіжної операції-Переказу, ініційованої Користувачем.

4.3. Фінансова установа приймає до виконання надану Користувачем платіжну інструкцію, за умови що платіжна інструкція оформлена належним чином та немає законних підстав для відмови в її прийнятті (які в т.ч. але не виключно визначені цією Пропозицією):

 • яка надійшла до Фінансової установи протягом Операційного часу - у той самий Операційний день;
 • яка надійшла до Фінансової установи після закінчення Операційного часу - не пізніше наступного Операційного дня.

У разі відмови Фінансовою установою у прийнятті наданої Користувачем платіжної інструкції з будь-яких причин така платіжна інструкція вважається неприйнятою до виконання, та Фінансова установа негайно повідомляє про це Користувача із зазначенням причини відмови (якщо така інформація розкривається згідно законодавства) з посиланням на норми законодавства, шляхом відображення Користувачу цієї інформації:

 • в інтерфейсі Платіжного пристрою, через який ним ініціюється Переказ, та/або іншим шляхом дистанційного каналу обслуговування Користувача;
 • в ПНФП, в якому ним ініціюється Переказ.

Фінансова установа несе передбачену законодавством відповідальність за шкоду, заподіяну ініціатору у разі відмови у прийнятті наданої ним платіжної інструкції без законних підстав.

4.4. Ініціювання Користувачем платіжної операції-Переказу є завершеним з моменту прийняття платіжної інструкції до виконання Фінансовою установою, що підтверджується наданням Користувачу відповідного Документа за платіжною операцією:

 1. із внесення/видачі готівки через ПНФП – другий примірник платіжної інструкції на переказ/на видачу готівки, що надавалася Користувачем, для ініціювання Переказу: в паперовому вигляді – видається Користувачу безпосередньо в ПНФП,
  або
  в електронному вигляді - видається Користувачу на електронну пошту (якщо Користувач повідомив Фінансовій установі адресу електронної пошти) та/або через особистий кабінет, та/або шляхом надання Користувачу можливості завантаження через Сайт, шляхом введення відповідних даних про Переказ, та/або шляхом направлення Користувачу цих документів смс, viber, Telegram, та/або іншим шляхом дистанційного каналу обслуговування Користувача.
 2. із внесення готівки через ПТКС– квитанція ПТКС: в паперовому вигляді – видається Платнику безпосередньо через ПТКС,
  або
  в електронному вигляді - видається Платнику на електронну пошту (якщо Платник повідомив Фінансовій установі адресу електронної пошти) та/або через особистий кабінет, та/або шляхом надання Платнику можливості завантаження через Сайт, шляхом введення відповідних даних про Переказ, та/або шляхом направлення Платнику цих документів смс, viber, Telegram, та/або іншим шляхом дистанційного каналу обслуговування Платника.
 3. із використанням ЕПЗ – квитанція ПП:
  в паперовому вигляді (за наявності такої можливості/функції відповідного виду ПП) – видається Користувачу безпосередньо через ПП, за допомогою якого він ініціював Переказ
  або
  в електронному вигляді - видається Користувачу на електронну пошту (якщо Користувач повідомив Фінансовій установі адресу електронної пошти) та/або через особистий кабінет, та/або шляхом надання Користувачу можливості завантаження через Сайт, шляхом введення відповідних даних про Переказ, та/або шляхом направлення Користувачу цих документів смс, viber, Telegram, та/або іншим шляхом дистанційного каналу обслуговування Користувача.

Акцептуючи цю Пропозицію Користувач надає Фінансовій установі дозвіл самостійно обирати шлях направлення Платнику Документа за платіжною операцією.

4.5. У передбачених законом випадках, під час формування та надання Фінансовою установою Документу за платіжною операцією, Фінансовою установою надається також Користувачу Розрахунковий документ, у визначений Договором спосіб.

4.6. Виконання платіжної інструкції, отриманої від Користувача, здійснюється Фінансовою установою протягом 3 (трьох) Операційних днів, з моменту її прийняття до виконання Фінансовою установою.

У разі зазначення Платником у платіжній інструкції дати валютування, Фінансова установа забезпечує зарахування суми Переказу на рахунок Отримувача протягом операційного дня в зазначену дату валютування. До настання дати валютування сума платіжної операції обліковується на рахунку Фінансової установи.

Не є порушенням строку виконання платіжної інструкції Користувача: у разі неможливості здійснення Фінансовою установою та/або надавачем платіжних послуг Отримувача виплати суми Переказу, що має бути сплачена в готівковій формі, через неявку Отримувача; в інших випадках, визначених чинним законодавством.

У разі неможливості виплати суми платіжної операції, що має бути сплачена в готівковій формі, через неявку Отримувача протягом 30 робочих днів з дня надходження цієї суми, Фінансова установа протягом 3-х робочих днів ініціює повернення суми платіжної операції Платнику.

У разі неможливості здійснення Фінансовою установою виплати суми платіжної операції через неявку Отримувача або у разі неможливості здійснити зарахування суми платіжної операції на рахунок Отримувача протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня внесення Платником цієї суми платіжної операції, Фінансова установа протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту настання цих обставин здійснює ініціювання платіжної операції відповідної суми на користь Платника або в інші строки, що визначені правилами платіжної системи, через яку здійснюється платіжна операція.

4.7. Платіжна операція (Переказ) вважається завершеною в момент:

 1. зарахування суми Переказу на рахунок Отримувача;
 2. видачі суми Переказу в готівковій формі Отримувачу – фізичній особі;
 3. зарахування суми Переказу на рахунок зазначений Платником, у випадку неможливості здійснення Фінансовою установою виплати суми Переказу Отримувачу (через неявку Отримувача тощо).

З моменту завершення платіжної операції (Переказу) Користувач не може ініціювати її відкликання (момент безвідкличності платіжної інструкції). У цьому разі будь-які вимоги щодо повернення Переказу коштів направляються Платником безпосередньо Отримувачу.

Настання моменту безвідкличності платіжної інструкції в платіжній системі може визначатися правилами відповідної платіжної системи, в якій виконується платіжна операція.

Інформація, передбачена ч.4, 5 ст.31 Закону України «Про платіжні послуги», міститься в Документі за платіжною операцією, що надається Користувачу у разі прийняття поданої ним платіжної інструкції до виконання Фінансовою установою. Користувач у разі потреби/втрати Документа за платіжною інформацією, може отримати його дублікат, що надається Фінансовою установою в порядку, визначеному цією Пропозицією.

4.8. Платник може відкликати платіжну інструкцію (згоду на виконання платіжної операції) виключно в повній сумі Переказу у будь-який час, але не пізніше ніж до настання моменту безвідкличності платіжної інструкції (моменту завершення платіжної операції).

У разі відкликання Платником платіжної інструкції/згоди на виконання платіжної операції до настання моменту безвідкличності така платіжна операція вважається неакцептованою та Фінансова установа не має права виконувати цю платіжну операцію.

4.9. Для відкликання платіжної інструкції (згоди на виконання платіжної операції) Платник надає Фінансовій установі розпорядження за формою Додатку 2 до цієї Пропозиції, до якого додаються копії з оригіналу документів, що ідентифікують Платника, та документів/інформації, які підтверджують факт здійснення платіжної операції Платником:

 • в електронному вигляді, що підписане кваліфікованим електронним підписом Платника: на електронну пошту [email protected] та/або через особистий кабінет (за наявності) Платника на Сайті/Мобільному застосунку, та/або іншим шляхом дистанційного каналу обслуговування Користувачів (наявних у Фінансової установи на відповідну дату)
  або
 • в паперовій формі, шляхом надсилання відповідного листа на адресу місцезнаходження Фінансової установи: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 309,
  або
 • в інший доступний та безпечний для Платника спосіб, що забезпечить отримання Фінансовою установою цього розпорядження.

Фінансова установа фіксує дату і час отримання нею розпорядження про відкликання платіжної інструкції/згоди на виконання платіжної операції в операційно-обліковій системі (у разі відкликання платіжної інструкції одночасно відкликається згода платника на виконання платіжної операції (за наявності), а в разі відкликання згоди платника на виконання платіжної операції - платіжна інструкція).

4.10. Повернення суми помилкових або неналежних платіжних операцій здійснюється Фінансовою установою в порядку, передбаченому чинним законодавством України, у відповідності до правил платіжної системи, через яку здійснюється платіжна операція, та з урахуванням умов цієї Пропозиції.

4.11. Обмеження (Ліміти) щодо суми Переказу, яку може переказати Платник протягом Операційного дня, встановлюється у відповідності до ст.14, 11 Закону про ПВК/ФТ, з урахуванням інших вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів надавачів платіжних послуг (банків тощо), що задіяні у виконанні Переказу/правил роботи платіжної системи, в якій виконуються Переказ, та відображається Користувачу при ініціюванні ним Переказу в інтерфейсі Платіжного пристрою/повідомляється працівником ПНФП, у разі ініціювання Користувачем Переказу в ПНФП/на Офіційному вебсайті Фінансової установи.

4.12. Фінансова установа має право виконувати платіжні операції Користувачів за допомогою/з використанням однієї чи кількох платіжних систем, оператором/учасником яких вона є, або залучати для виконання платіжних операцій інших надавачів платіжних послуг як посередників.

5. СКАСУВАННЯ, ПОВЕРНЕННЯ ТА ПОВТОРНЕ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕКАЗІВ

5.1. У разі допущення Користувачем помилки при заповненні реквізитів платіжної інструкції, Користувачу необхідно звернутися до Фінансової установи за контактним телефоном або адресою, що вказані на Документі за платіжною операцією та/або в цій Пропозиції (розділі – Реквізити Фінансової установи), з розпорядженням/заявою (усною чи письмовою) для відкликання згоди на виконання платіжної операції/уточнення реквізитів платіжної операції/повторного проведення платіжної операції. У разі відкликання згоди на виконання платіжної операції, Фінансова установа повертає кошти Користувачу за платіжною операцією, на зазначений ним рахунок.

5.2. Фінансова установа вживає всіх можливих заходів з пошуку Користувача для повернення йому коштів (дзвінки на контактний номер телефону, направлення листів на адресу місця проживання, на адресу електронної пошти тощо). У разі якщо встановити зв’язок з Користувачем не вдається та/або якщо Користувач не вчиняє дії для повернення коштів, Фінансова установа після спливу строку позовної давності кошти за незавершеними платіжними операціями (за якими не звернувся ініціатор Переказу/невідомі засоби зв’язку із ним) обліковує відповідно до законодавства України.

5.3. Повторне проведення незавершених платіжних операцій, що обліковуються на рахунку за нез'ясованими операціями з Переказу, може здійснюватися Фінансовою установою:

5.3.1. за усним дорученням Користувача при здійснені платіжної операції на користь отримувача у сумі, що не перевищує 5 000 грн., якщо Користувач може надати/повідомити (назвати) працівнику Фінансової установи основні дані з Документу за платіжною операцією (код ІД – унікальний номер операції Фінансової установи/ВПС, дату здійснення операції, суму Переказу, прізвище ініціатора платіжної операції чи номер телефону, найменування отримувача коштів (рахунок отримувача), які дають можливість ідентифікувати Переказ серед інших платіжних операцій, виконаних Фінансовою установою;

5.3.2. за усною заявою Користувача при здійсненні платіжної операції на користь отримувача у сумі, що не перевищує 5 000 грн., якщо з технічної причини (відключення електроенергії, проблеми зв’язку у інтернет-провайдера тощо) Платіжним пристроєм не видано Документ за платіжною операцією, якщо Користувач може повідомити (назвати) працівнику Фінансової установи дані платіжної інструкції за платіжною операцією, які надають можливість здійснити ідентифікацію платіжної операції, а саме: дату і час здійснення платіжної операції; місцезнаходження ПНФП/Платіжного пристрою; суму Переказу, прізвище ініціатора платіжної операції чи номер телефону, найменування отримувача (рахунок отримувача);

5.3.3. за письмовою заявою Користувача з зазначенням суми та причини повторного проведення незавершеної платіжної операції, ідентифікаційних даних Користувача при здійснені платіжної операції у сумі до 5 000 грн. та з додаванням копії Документа за платіжною операцією на переказ готівки та копії ідентифікаційного (паспорт громадянина України тощо) документа Користувача, які пересилаються через канали зв’язку з Фінансовою установою;

5.3.4. за письмовою заявою Користувача при здійснені платіжної операції на ім’я фізичної особи – при пред'явленні ним свого ідентифікаційного (паспорт громадянина України тощо) документа або віддаленої верифікації його особи (що здійснюється Фінансовою установою, у відповідності до чинних нормативних актів та наявних можливостей у неї), та за умови пред'явлення/надання Користувачем Документа за платіжною операцією.

5.4. У разі необхідності отримання Користувачем дубліката Документа за платіжною операцією, він подає в довільній формі письмову заяву до Фінансової установи з проханням видати дублікат документа про здійснення платіжної операції, де зазначає свої ідентифікаційні (паспортні) дані та інформацію, що надає можливість ідентифікувати платіжну операцію, а саме: повідомляє (називає) працівнику Фінансової установи дату і час здійснення платіжної операції; місцезнаходження ПНФП/Платіжного пристрою; суму Переказу; прізвище ініціатора Переказу чи номер телефону, отримувача (рахунок отримувача). Фінансова установа ідентифікує особу Користувача (згідно ідентифікаційного документу, наданого/пред’явленого Користувачем) та здійснює перевірку наданої ним інформації про Переказ щодо її відповідності, та приймає рішення про видачу дубліката Документа за платіжною операцією чи відмовляє (за наявності відмінностей між даними наданими Користувачем та даними, що наявні у Фінансової установи).

5.5. Повернення коштів Користувачу за незавершеними/неналежними/помилковими платіжними операціями, що обліковуються на рахунку за нез'ясованими операціями, здійснюється Фінансовою установою після його верифікації/ідентифікації, шляхом зарахування на зазначений Користувачем рахунок в банку або шляхом видачі йому відповідної суми готівкою (за наявності ПНФП у Фінансової установи) на підставі наданої Користувачем до Фінансової установи письмової заяви на повернення коштів, до якої додається Документ за платіжною операцією.

5.6. Повернення коштів в сумі платіжної операції, якщо сума платіжної операції не була отримана отримувачем, здійснюється за місцем відправлення платіжної операції, на підставі заяви Користувача не раніше наступного дня з моменту здійснення відправлення коштів у сумі платіжної операції. Повернення коштів в сумі платіжної операції здійснюється на суму платіжної операції при пред’явленні Користувачем ідентифікаційного документу та Документа за платіжною операцією. Сплачена Користувачем Винагорода Фінансовій установі, Користувачу не повертається.

5.7. Скасування платіжної операції, ініційованої в готівковій формі, може здійснюватися на вимогу Користувача протягом 30 (тридцяти) хвилин з моменту відправлення коштів за місцем його відправлення через структурний підрозділ Фінансової установи, за умови, що переказ готівки не був відправлений. Скасування платіжної операції здійснюється на суму переказу та суму комісійної винагороди при пред’явленні Користувачем ідентифікаційного (паспортного) документу, що засвідчує його особу та Документа за платіжною операцією.

5.8. Повернення коштів за помилковими та неналежними переказами, ініційованими шляхом використання електронних платіжних засобів (їх реквізитів), здійснених, зокрема з використанням технології «paypass», Фінансовою установою не здійснюється.

5.9. У разі виявлення Користувачем факту неакцептованої/помилкової/неналежної платіжної операції, Користувачу необхідно звернутися до Фінансової установи або до Служби підтримки (за контактним телефоном або адресою, що вказані на Документі за платіжною операцією та/або в цій Пропозиції (розділі – Реквізити Фінансової установи), з заявою (усною чи письмовою)).

6. ПРАВА СТОРІН

6.1. Фінансова установа має право:

6.1.1. Надавати Користувачу фінансові платіжні послуги, що передбачені цією Пропозицією у разі вчинення Користувачем дій по приєднанню до цього Договору.

6.1.2. Відмовити Користувачу в проведенні платіжної операції/у наданні платіжних послуг за Договором, якщо:

 1. невиконання Користувачем будь-якого із зобов’язань, передбачених Договором;
 2. встановлення Фінансовою установою, що платіжна операція містить ознаки підозри згідно Закону про ПВК/ФТ;
 3. на послуги Користувача розповсюджуються обмеження, встановлені Радою Безпеки ООН та/або іншими міжнародними організаціями, рішення яких є обов’язковими для виконання на території України, та/або внутрішніми нормативними документами Фінансової установи;
 4. якщо до Користувача або інших учасників платіжної операції (кінцевих вигодонабувачів тощо) застосовано санкції України згідно із Законом України «Про санкції», санкції Ради Безпеки ООН, Ради Європейського Союзу, Казначейства Сполучених Штатів Америки (OFAC);
 5. якщо Користувач на запит Фінансової установи не подав інформацію/офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії, що необхідні Фінансовій установі, для виконання нею заходів згідно Закону про ПВК/ФТ;
 6. не надання Користувачем, на запит Фінансової установи документів, відомостей та інформації, які необхідні для виконання вимог закону та інших нормативно – правових документів (в т.ч. внутрішніх нормативних документів Фінансової установи та/або листах, повідомленнях НБУ), які регулюють відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 7. у разі встановлення факту подання Користувачем чи його представником недостовірної/неповної інформації або подання інформації з метою введення в оману;
 8. в інших випадках, передбачених законодавством України.

6.1.3. Вимагати надання Користувачем додатковї інформації, яка підтверджує право Користувача на використання електронних платіжних засобів, в т.ч., але не виключно, з метою недопущення шахрайських операцій та для запобігання діям, які можуть нанести фінансові та/або репутаційні втрати Користувачу/Фінансовій установі та відповідно до вимог законодавства України.

6.1.4. Самостійно визначати умови та порядок надання платіжних послуг, в тому числі встановлювати розмір Винагороди за здійснення Переказу, у відповідності до діючих Тарифів/встановлювати та змінювати Тарифи на платіжні послуги, що надаються відповідно до умов цього Договору, з дотриманням права Користувача знайомитися з новими Тарифами/Винагородою Фінансової установи до отримання платіжної послуги, згідно умов цієї Пропозиції.

6.1.5. Здійснювати кожен з заходів належної перевірки Користувача згідно та у випадках, визначених Законом про ПВК/ФТ та іншими нормативними актами, в тому числі але не виключно шляхом проведення верифікації особи Користувача, у випадках та згідно ст.14 Закону про ПВК/ФТ.

6.1.6. Проводити маркетингові акції та у разі прийняття Користувачами в них участі, нараховувати бонуси за ініційовані платіжні операції, встановлювати обмеження щодо нарахування та використання бонусів тощо.

6.1.7. Відмовити ініціатору у прийнятті наданої платіжної інструкції за наявності законних підстав для відмови, негайно повідомивши про це ініціатора із зазначенням причини такої відмови на інтерфейсі Платіжного пристрою або в ПНФП (за наявності).

6.1.8. Витребувати, а Користувач, представник Користувача зобов’язані надати інформацію та/або офіційні документи, необхідні для належної перевірки Користувача, а також для виконання Фінансовою установою інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

6.1.9. Залучати та укладати з третіми особами договори, які не заборонені чинним законодавством, з метою виконання Фінансовою установою покладених на неї функцій за цим Договором.

6.1.10. Вчиняти будь-які дії та/або сукупність дій, що пов’язані з обробкою персональних даних Користувача та іншої інформації, якщо така стане відома Фінансовій установі під час надання платіжних послуг, в тому числі з метою пропонування нових послуг або сервісів. Користувачу гарантуються права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», з урахуванням статусу Фінансової установи як суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

6.1.11. З метою виконання вимог Закону про ПВК/ФТ та правил платіжних систем, в якій зініціюється/виконується платіжна операція, Фінансова установа має право тимчасово призупиняти платіжну операцію на час виконання Фінансовою установою заходів: у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; в інших, визначених законодавством випадках.

6.1.12. Перетворювати Підтвердний касовий документ у формі електронного документа у візуальну форму та направляти його Користувачу у порядку, що визначений цією Пропозицією.

6.2. Користувач має право:

6.2.1. Користуватися платіжною послугою, яка надається Фінансовою установою відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

6.2.2. Відмовитись від Договору або припинити Договір у порядку та у строки, що визначні цим Договором.

6.2.3. Звертатися до Фінансової установи за отриманням інформації з питань платіжної операції/вартості/умов надання платіжних послуг, що передбачені Договором, в т.ч. шляхом звернення в телефонному режимі на лінію підтримки Фінансової установи в порядку, визначеному внутрішніми документами Фінансової установи та оприлюдненому на Офіційному вебсайті Фінансової установи.

6.2.4. На інші права, які передбачені Договором або випливають з нього та/або передбачені чинним законодавством України.

7. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Фінансова установа зобов'язана:

7.1.1. Надавати Користувачу фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку згідно вимог чинного законодавства України, правил роботи платіжної системи, в якій ініціюється/виконується платіжна операція та умов цієї Пропозиції.

7.1.2. Прийняти до виконання надану Користувачем платіжну інструкцію, за умови що вона оформлена належним чином та немає законних підстав для відмови в її прийнятті.

7.1.3. Здійснювати виконання платіжних операцій на користь отримувача, згідно з отриманою платіжною інструкцією, протягом 3 (трьох) Операційних днів, якщо інше не буде передбачене відповідним договором з отримувачем переказу (у разі його наявності) або умовами цієї Пропозиції.

7.1.4. Забезпечувати систему захисту інформації щодо здійснення операцій з платіжними інструментами.

7.1.5. Забезпечувати та підтримувати конфіденційність інформації щодо здійснення операцій з платіжними інструментами.

7.1.6. Забезпечувати блокування ініційованих переказів за зверненням Користувача до моменту завершення з’ясування обставин.

7.1.7. До приєднання до Договору надавати Користувачу на безоплатній основі інформацію на запит Користувача та/або розмістивши інформацію у відповідних розділах Офіційного вебсайту Фінансової установи, мобільного застосунку або по тексту цієї Пропозиції.

7.1.8. Організовувати роботу щодо надання платіжних послуг протягом Операційного дня з урахуванням вимог законодавства України.

7.1.9. Розглядати заяви (повідомлення) Користувача щодо використання платіжного інструменту, помилкових, неналежних, неакцептованих платіжних операцій, ініційованих з використанням такого платіжного інструменту, надавати Користувачу можливість одержувати інформацію про хід розгляду заяви (повідомлення) і повідомляти в письмовій формі про результати розгляду заяви (повідомлення) у строки, що передбачені законом для розгляду звернень (скарг) громадян.

7.1.10. Фіксувати в операційно-обліковій системі час отримання згоди платника на виконання платіжної операції, а також розпорядження платника про відкликання згоди на виконання платіжної операції.

7.2. Користувач зобов’язаний:

7.2.1. До моменту Акцепту цієї Пропозиції уважно та в повному обсязі ознайомитися з умовами Договору.

7.2.2. При здійсненні ініціювання платіжної операції дотримуватись вимог чинного законодавства України та умов цього Договору. Ознайомлюватися з інформацією, що міститься в користувацькому інтерфейсі Платіжного пристрою, у т.ч. щодо умов Автосписання (за наявності).

7.2.3. Сплачувати Платіжній Винагороду в розмірі та порядку, визначеному цією Пропозицією.

7.2.4. Зберігати Документи за платіжною операцією, що підтверджують факт її здійснення, до моменту її завершення.

7.2.5. Надавати на вимогу Фінансової установи документи та інформацію, що їй необхідні для виконання заходів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

7.2.6. Користувач несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним в платіжній інструкції, суті платіжної операції, щодо якої здійснюється ця платіжна операція згідно з чинним законодавством України. При ініціюванні здійснення платіжних операцій Користувач зобов’язується використовувати виключно власні ідентифікаційні дані, в т.ч. власні номери телефону.

7.2.7. Ініціювати платіжну операцію та/або отримувати суму платіжної операції виключно з використанням ЕПЗ, які йому належать на законних підставах. Дотримуватись правил використання ЕПЗ, визначені емітентом ЕПЗ та платіжною системою.

7.2.8. У випадку відкликання Користувачем платіжної інструкції (ініціювання повернення суми Платіжної операції), надавати усі запитані Фінансовою установою документи/заяви тощо.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.2. За порушення строків виконання зобов’язань, Сторона, яка прострочила виконання зобов’язання, виплачує іншій Стороні пеню за кожен день прострочення в розмірі 0,1% від несвоєчасно сплаченої суми, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період цього прострочення. Сплата пені не звільняє Сторону від виконання нею своїх обов’язків за цим Договором.

8.3. Фінансова установа не несе відповідальності за якість послуг/робіт/товарів отримувача та не несе відповідальності по зобов’язаннях отримувача перед Користувачем.

8.4. Фінансова установа не несе відповідальності:

8.4.1. за які-небудь прямі/непрямі збитки і/або упущену вигоду Користувача і/або третіх осіб, втрату інформації в результаті використання або неможливості використання платіжних інструментів;

8.4.2. за збитки Користувача, що виникли внаслідок: неправомірних дій третіх осіб, зокрема, пов’язаних з використанням платіжних інструментів; неправильного заповнення Користувачем платіжних реквізитів, які використовуються для здійснення платіжної операції та/або верифікації платіжних інструментів.

8.4.3. за якість каналів зв’язку загального користування і перебої в електромережі/роботі платіжного пристрою при проведенні операцій, а також мережі передачі даних, у тому числі глобальній мережі Інтернет та за можливі збитки Користувача пов'язані з неналежною якістю надання таких послуг зв’язку, тощо.

8.5. Користувач несе відповідальність за будь-які дії третіх осіб, здійснені від імені Користувача з використанням платіжного пристрою.

8.6. Сторона, яка порушила зобов’язання за цим Договором, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форсмажорних обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються (підтверджується) відповідним документом Торгово-промислової палати України та\або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

9.1. Договір набирає чинності з моменту Акцепту Користувачем умов цієї Пропозиції та діє до моменту завершення разової Платіжної операції, ініційованої Користувачем (зобов’язання за Договором повністю виконуються Сторонами у момент їх вчинення).

9.2. Зміни умов Пропозиції вважається зміною умов Договору. Фінансова установа має право вносити зміни в Пропозицію, повідомляючи про це Користувачів за 7 (сім) календарних днів до дати набрання чинності змінами. Момент оприлюднення на Офіційному вебсайті змін/нової редакції Пропозиції вважається моментом ознайомлення Користувача з текстом цих змін/новою редакцією Пропозиції.

9.3. Користувач погоджується з тим, що розміщення змін/нової редакції Пропозиції на Офіційному вебсайті є належним виконанням Фінансовою установою обов’язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Користувача про зміни до Договору.

9.4. Користувач безумовно бере на себе ризики та обов’язок самостійно відстежувати наявність та/або відсутність повідомлень Фінансової установи про зміни до Пропозиції та/або нової редакції Пропозиції на Офіційному вебсайті. Фінансова установа забезпечує зберігання усіх редакцій Пропозиції на Офіційному вебсайті але не більше 3-х років, з дати припинення її дії.

9.5. Нова редакція Пропозиції є погодженою Користувачем (відповідно до ч. 3 ст. 205 Цивільного кодексу України), якщо до дати, з якої вона набуває чинності, Користувач письмово не повідомить Фінансову установу про розірвання Договору (не надання Користувачем цього повідомлення є підтвердженням того, що Фінансова установа надала а Користувач отримав примірник нової редакції Договору).

9.6. Договір може бути припинено в наступних випадках:

 • у випадках та порядку, передбачених законодавством України;
 • за ініціативою Фінансової установи в односторонньому порядку;
 • за ініціативою Користувача.

Про відмову від Договору та/або про припинення Договору Користувач повідомляє Фінансову установу шляхом направлення повідомлення про відмову від Договору/припинення Договору на адресу Фінансової установи, що зазначена у реквізитах Договору. Договір вважається припиненим у день отримання Фінансовою установою повідомлення про відмову від Договору/припинення Договору.

Користувач має право відмовитись від Договору та/або припинити дію Договору до моменту завершення Платіжної операції.

Строк, протягом якого Платник/Отримувач може скористатися правом на відмову від Договору – в день ініціювання Платіжної операції та до моменту завершення Платіжної операції/виплати суми Переказу Отримувачу (п. 4.7. Договору).

У разі дострокового припинення цієї Пропозиції, Фінансова установа зобов’язана розмістити на Офіційному вебсайті Фінансової установи заяву Фінансової установи про припинення дії Пропозиції, за 7 (сім) календарних днів до дати її припинення. Пропозиція вважається припиненою з моменту закінчення вищезазначеного строку. При цьому, до моменту припинення Договору Користувач зобов’язаний погасити заборгованість перед Фінансовою установою за умови її наявності та яка могла виникнути при наданні платіжних послуг.

9.7. Фінансова установа має право в односторонньому порядку вносити зміни до Тарифів шляхом розміщення (оприлюднення) Тарифів в новій редакції на Офіційному вебсайті Фінансової установи. Тарифи вступають в дію з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк не визначений додатково при їх публікуванні.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між Сторонами у зв'язку із виконанням чи розірванням Договору, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між Сторонами.

10.2. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, то такий спір передається на розгляд суду у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ТАЄМНИЦЯ НАДАВАЧА ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ

Персональні дані:

11.1. Акцептуючи цю Пропозицію, Користувач цим надає Фінансовій установі згоду на обробку своїх персональних даних, на збирання цих персональних даних з будь-яких загальнодоступних джерел, на накопичення та зберігання, на дії щодо захисту таких персональних даних, на визначення на власний розсуд порядку доступу третіх осіб до персональних даних, а також на дії щодо надання часткового або повного права обробки цих персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, в обсязі, визначеному на їх власний розсуд, відповідно до мети, сформульованої в нормативно-правових актах, які регулюють діяльність надавачів платіжних послуг/операторів платіжних систем/технологічних операторів/фінансових установ тощо для цілей:

 • надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку;
 • належного спілкування (наприклад, у випадку неналежної платіжної операції, під час проведення опитування щодо якості обслуговування Користувачів, із метою аналітики, підвищення якості послуг, розроблення нових послуг, покращення роботи сайту, визначення результатів рекламних кампаній/акцій або для розробки спеціальних послуг);
 • надсилання нагадувань про можливість ініціювати платіжну операцію відповідно до інформації, отриманої на підставі аналізу профілю суб’єкта персональних даних (будь-яка форма автоматизованої обробки особистих даних, що передбачає використання даних для оцінки та налізу певних особистих аспектів, пов’язаних із фізичною особою, що стосуються економічної ситуації, особистих уподобань, інтересів, надійності, поведінки, розташування або пересувань такого суб’єкта персональних даних);
 • надсилання інформаційних бюлетенів;
 • адміністративних, правових та для цілей захисту персональних даних та безпеки (наприклад для виявлення та перешкоджання вчинення шахрайських операції/дій). Акцептуючи цю Пропозицію, Користувач надає та підтверджує свою згоду Фінансовій установі, Оператору мобільного зв`язку та Українській міжбанківській Асоціації членів платіжних систем «ЄМА» (https://www.ema.com.ua/about/), власнику ЕМА Anti Fraud Hub (AFH), через який проводиться міжгалузевий обмін даними та їх транзит із застосуванням API, - на оброблення інформації про надання та отримання Користувачем телекомунікаційних, банківських, фінансових та супутніх послуг, з метою отримання Користувачем послуг Фінансової установи та захисту інтересів Користувача від шахрайських дій з боку третіх осіб;
 • дотримання обов’язкових положень чинного законодавства України;
 • здійснення іншої діяльності у відповідності до вимог та в порядку, визначеному чинним законодавством України, зокрема але не обмежуючись, виконання зобов’язання щодо здійснення заходів з належної перевірки Користувачів.

11.2. Користувач надає Фінансовій установі право передавати інформацію, яка стала відома Фінансовій установі в процесі обслуговування Користувача (в тому числі, але не виключено: інформацію щодо суми переказів) третім особам, що надають послуги Фінансовій установі щодо верифікації/належної перевірки Користувачів відповідно до Закону про ПВК/ФТ.

11.3. Користувач як суб’єкт персональних даних підтверджує, що:

 • згода на обробку персональних даних надається ним з моменту Акцепту цієї Пропозиції та на весь строк зберігання відповідних категорій документів/інформації, визначений згідно законодавства, після припинення правовідносин;
 • йому відомо про відповідальність за надання завідомо неправдивої інформації під час проведення належної перевірки Користувачів суб’єктами первинного фінансового моніторингу;
 • йому відомо (повідомлено) про свої права, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»; про мету їх збору; про володільця персональних даних; про склад та зміст зібраних персональних даних; про осіб, яким передаються персональні дані та про те, що передача персональних даних може бути здійснена виключно відповідно до ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних»;
 • він проінформований про зобов’язання Фінансової установи, як суб’єкта первинного фінансового моніторингу забезпечувати обробку персональних даних для цілей виконання останнім вимог Закону про ПВК/ФТ;

11.4. Згода суб’єкта персональних даних також може бути викладена у формі відповідного позначення, проставленого суб’єктом персональних в електронному вигляді через платіжний пристрій/сайт в мережі Інтернет, мобільний додаток, що дає змогу зробити висновок про її надання.

11.5. Фінансова установа, а також учасники, що входять до складу небанківської фінансової групи EasyPay, для цілей надання платіжних послуг/виконання інших заходів (визначених нормативно-правовими актами та внутрішніми документами Фінансової установи), мають право телефонувати, направляти інформаційні, рекламні повідомлення та пропозиції тощо щодо послуг Фінансової установи, учасників цієї групи, за допомогою поштових відправлень, електронних засобів зв’язку, SMS – повідомлень, з використанням мобільного зв‘язку або мережі Інтернет тощо на поштові адреси, адреси електронної пошти, номери телефонів, що надані Фінансовій установі (зазначені в будь-яких документах) Користувачем або стали відомі Фінансовій установі, учасникам цієї групи, іншим чином.

Таємниця надавача платіжних послуг:

11.6. Інформація про діяльність та фінансовий стан Користувача, що стала відома Фінансовій установі в ході обслуговування Користувача та взаємовідносин з ним чи третіми особами під час надання платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку є таємницею надавача платіжних послуг.

11.7. Кожна Сторона зобов’язується забезпечити зберігання, захист та запобігання несанкціонованому доступу до інформації, що становить таємницю надавача платіжних послуг, у відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів (не розголошувати її та не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб, крім випадків, передбачених чинним законодавством).

11.8. Сторона, винна в несанкціонованому розголошенні інформації, що становить таємницю надавача платіжних послуг, та/або її використанні на свою користь чи на користь третіх осіб, що заподіяло шкоду надавачу платіжних послуг та/або посереднику, його клієнту, Користувачу платіжних послуг, зобов’язані відшкодувати заподіяні збитки та моральну шкоду відповідно до закону.

11.9. Акцептуючи цю Пропозицію Користувач беззаперечно надає цим письмовий дозвіл (письмовий дозвіл у розумінні ст.66 Закону України «Про платіжні послуги» та ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»):

 • отримувати Фінансовою установою інформацію про нього, що містить банківську таємницю у банках, комерційну таємницю, таємницю надавача платіжних послуг, таємницю фінансового моніторингу, а банкам/надавачам платіжних послуг надає дозвіл на розкриття цієї інформації Фінансовій установі, що необхідна їй для виконання: умов цього Договору; умов договорів, укладених Фінансовою установою з банками/надавачами платіжних послуг/операторами платіжних систем/технологічними операторами, з метою надання платіжних послуг за цим Договором; вимог нормативно правових актів;
 • надавати Фінансовою установою інформацію, що містить банківську таємницю, комерційну таємницю, таємницю надавача платіжних послуг, таємницю фінансового моніторингу, іншим надавачам платіжних послуг, для виконання: умов цього Договору; умов договорів, укладених Фінансовою установою з банками/надавачами платіжних послуг/операторами платіжних систем/технологічними операторами, з метою надання платіжних послуг за цим Договором; вимог нормативно правових актів.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Сторони підтверджують, що вони досягли згоди з усіх істотних умов Договору відповідно до вимог чинного законодавства України.

12.2. Користувач гарантує та підтверджує, що він розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі. Користувач не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози та має необхідний об’єм правоздатності та дієздатності для укладення цього Договору. Користувач попередньо ознайомлений з вимогами чинного законодавства України щодо недійсності правочинів та діє добровільно за власним волевиявленням.

12.3. У випадку, коли одна із Сторін не використала або використала не в повному обсязі права, що випливають з Договору або з іншої правової підстави, це не означає відмову цієї Сторони від використання їх у майбутньому.

12.4. Всі додатки до цієї Пропозиції, договори про внесення змін до Договору у тексті яких є посилання на Договір, є невід'ємною складовою Пропозиції і розміщені у вільному доступі на Офіційному вебсайті.

12.5. Договір укладено в електронній формі та зі сторони Фінансової установи підписаний КЕП. КЕП Фінансової установи є аналогом власноручного підпису та його накладення має рівнозначні юридичні наслідки із власноручним підписом на документах на паперових носіях.

12.6. Договір в електронній формі розміщений на Офіційному вебсайті Фінансової установи, зберігається Фінансовою установою в електронній формі, а також його копія може бути надана Фінансовою установою на паперовому носії на письмовий запит Користувача.

12.7. З метою виконання умов Договору, Сторони можуть надавати одна одній документи (їх копії) в електронному та/або паперовому вигляді (на їх власний розсуд), якщо інше не визначено Законодавством та/або умовами цієї Пропозиції.

У разі надання Стороною документів в електронному вигляді, на ці електроні документи обов’язково накладається КЕП/ЕП, якщо інше не визначено цією Пропозицією або чинним законодавством України.

Електронна взаємодія Сторін, яка потребує відправлення/отримання/використання/постійного зберігання за участю третіх осіб електронних даних, аналоги яких на паперових носіях не повинні містити власноручний підпис відповідно до чинного законодавства, а також автентифікація в інформаційних системах, в яких здійснюється обробка таких електронних даних, можуть здійснюватися з використанням електронних довірчих послуг або без отримання таких послуг (шляхом надання надсилання документів на електронну пошту Сторін, чи з використанням інших наявних на дату взаємодії комунікаційних систем у Фінансової установи, для взаємодії з Користувачами).

Сторони визначили, що системою електронного документообігу є https://vchasno.ua (по тексту - «ВЧАСНО»), якщо інше не визначено умовами Пропозиції або якщо використання інших систем електронного документообігу не буде погоджено Сторонами додатково.

Кожна із Сторін повинна додатково до зберігання оброблених первинних електронних документів бухгалтерського обліку у системі електронного документообігу забезпечити їх зберігання в власному електронному архіві, захищеному від доступу до них третіх осіб.

Кожна Сторона зобов’язана слідкувати за надходженням електронних документів та здійснювати їх приймання, перевірку, підписання та повернення іншій Стороні в ті строки, які встановлені умовами Договору для цих документів.

12.8. Усі повідомлення Сторін, що здійснені у паперовому вигляді, якщо інше не передбачено умовами Пропозиції, будуть вважатися належними, якщо вони здійснені Сторонами у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур'єром або вручені особисто за адресами Сторін, зазначеними у відповідному письмовому повідомленні Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата, зазначена на поштовому штемпелі відділення зв'язку одержувача. На Клієнта покладається обов'язок щодо контролю за належним обслуговуванням поштової скриньки Клієнта та своєчасним отриманням кореспонденції.

13. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЮ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІВ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Національний банк України
адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9
телефон: 0-800-505-240
електронна пошта: [email protected]

Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві
адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8
телефон. (044) 486-54-86
електронна пошта: [email protected]

14. РЕКВІЗИТИ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»
Скорочене найменування: ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»
Код за ЄДРПОУ 35442539.
Місцезнаходження: 04080, Україна, м. Київ, вул. Межигірська, 82а, корп. Б, офіс 312.
Контактний номер телефону: 0 800 60 30 03 (безкоштовно з будь-якого номера по Україні).
Електронна пошта: [email protected]

Генеральний директор
Віталій Мазуренко

 

Відкрити Додаток 1 та 2