Продовження Акції «КЕШБЕК 200 ГРН»

Затверджено

Наказом №20-ОД від 19.02.2021 року

ТОВ «ФК «Контрактовий дім»

 

ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

«КЕШБЕК 200 ГРН»

Терміни та визначення, що використані в Офіційних умовах проведення акції «КЕШБЕК 200 ГРН» (надалі – Офіційні умови), мають такі значення:

 

Акція – маркетинговий захід під назвою «КЕШБЕК 200 ГРН», що проводиться Організатором та в рамках якого Організатор надає можливість Клієнтам отримати Заохочення, за умови виконання дій/вимог Учасником, що визначені в даних Офіційних умовах;

 

Організатор – особа, що організовує проведення Акції та перераховує учасникам Акції Заохочення, а також виконує інші функції згідно цих Офіційних умов.

 

Виконавець – особа, що виконує покладені на неї цими Офіційними умовами функції.

 

Учасник Акції – фізична особа, яка проживає на території України і досягла 18 років;

 

Переможець – Учасник Акції, який отримав право на отримання Заохочення, шляхом визначення Організатором Переможця за допомогою випадкового вибору Генератором Випадкових чисел серед Учасників, що приймають участь в Акції;

 

Територія проведення акції – територія, на якій діють умови Акції/та або акційної пропозиції.

 

Строк проведення акції або Тривалість Акції – строк (період) часу, протягом якого діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих Офіційних умовах.

 

Заохочення - визначена Організатором річ, яку учасники Акції мають можливість отримати у випадку виконання ними умов Акції, визначених п. 4.1.1.

 

 1. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ. ТЕРИТОРІЯ ТА ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

  1.1.  Організатором та Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», код за ЄДРПОУ 35442539, місцезнаходження: м. Київ, вул. Межигірська, буд 82 А, корп. Б, офіс. 312, Ліцензія Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 19 від 17.10.2014 року.Партнером Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"(код ЄДРПОУ 40121452).

  1.2.  Термін проведення Акції – з 01 квітня 2021 року по 30 квітня 2021 року включно, при цьому на розсуд Організаторів період проведення Акції та дата оголошення результатів можуть бути змінені, але на строк не більше 5 (п’яти) календарних днів.

  1.3.  Акція проводиться на території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (згідно Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. №1085-р (зі змінами та доповненнями)). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції.

  1.4.  В Акції приймають участь особи, які відповідають усім вимогам та умовам Акції.

 2. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

  2.1.  Акційні умови автоматично поширюються на споживачів платіжних послуг Організатора, які в сукупності відповідають наступним умовам: є громадянами України; проживають на території України та досягли повноліття (18 років); мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або наявність відмітки в паспорті громадянина України про право ініціювати та здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; здійснюють оплату природного газу постачальнику - Товариству з обмеженою відповідальністю "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"(код ЄДРПОУ 40121452) з використанням платіжного сервісу Організатора під брендом «EASYPAY» на веб сайті https://gas.ua .

  2.2.  Організатор залишає за собою право формування остаточного списку Учасників Акції, згідно з умовами, визначеними у даному Розділі 2 Офіційних умов.

  2.3.  Обмеження. Не можуть бути Учасниками Акції: працівники Організатора та Виконавця, незалежно від виконання ними умов даних Офіційних умов;особи, які на період дії Акції використовували для оплати природного газу Товариству з обмеженою відповідальністю "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"(код ЄДРПОУ 40121452) інші способи оплати, ніж використання платіжного сервісу Організатора під брендом «EASYPAY» на веб сайті https://gas.ua

  2.4.  Право на участь у Акції, а також на отримання Заохочення за Акцією не може бути уступлено/передано Учасником Акції третім особам.

  2.5.  Участь в Акції неповнолітніх осіб, осіб з обмеженою дієздатністю та недієздатних осіб здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.

  2.6.  Учасники Акції несуть персональну відповідальність за достовірність наданої ними інформації Організаторам (в тому числі інформації щодо номерів телефонів та інших даних).

   

 3. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ

  3.1.  Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає всім вимогам Розділу 2 даних Офіційних умов, необхідно в період дії Акції здійснити переказ коштів з використанням платіжного сервісу Організатора під брендом «EASYPAY» на веб сайті https://gas.ua як оплату за природний газ, який постачається Товариством з обмеженою відповідальністю "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"(код ЄДРПОУ 40121452).

  3.2.  Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

  3.3.  Організатор не несе відповідальності за не виконання (не своєчасне виконання) Учасниками Акції умов, передбачених даними Офіційними умовами.

   

 4. ЗАХОЧЕННЯ ЗА АКЦІЄЮ

  4.1.   У разі виконання Учасником Акції умов, зазначених в п.2.1 та п.3.1 цих Офіційних умов, такий Учасник Акції набуває право на отримання Заохочення. Заохоченням є 200 (двісті) гривень до утримання податків, зборів і необхідних платежів та вручається Переможцю Організатором шляхом грошового переказу на електронний платіжний засіб Переможця (банківську картку), за допомогою якої була здійснена оплата за комунальні послуги в рамках даної Акції.

  4.2.   В термін з 01 травня 2021 року по 10 травня 2021 року Організатор проводить розіграш 100 (ста) Заохочень, визначеного п. 4.1.1 Офіційних умов, шляхом визначення Організатором 100 (ста) Переможців за допомогою випадкового вибору Генератором Випадкових чисел random.org серед Учасників.

  4.3.   Процедура вручення Заохочення: Про результати визначення Переможця та про можливість отримання Заохочення Організатор повідомляє на сайтах easypay.ua та https://gas.ua; Переможець у разі виконання умов п. 5.2. Офіційних умов та отримання Організатором усіх документів/даних Переможця отримує від Організатора Заохочення шляхом безготівкового переказу коштів за платіжними реквізитами електронного платіжного засобу Переможця (банківську картку), за допомогою якого була здійснена оплата за комунальні послуги в рамках даної Акції.

  4.4.   Оподаткування вартості Заохочення проводиться відповідно до чинного законодавства України. Організатор є податковим агентом щодо нарахування, утримання та перерахування до бюджету ПДФО та військового збору із суми (вартості) Заохочення. При отриманні додаткового доходу (у вигляді Заохочення), Учасник може втратити пільги або субсидії. Організатор направляє до відповідного податкового органу передбачене законом повідомлення щодо виплати Заохочення Учаснику Акції та утримані податок/збір.

  4.5.   Організатор Акції залишає за собою право змінити Заохочення Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Офіційними умовами.

   

 5. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

  5.1.  Інформування про умови Акції згідно даними Офіційними умовами здійснюється шляхом їх розміщення на Інтернет-сайті easypay.ua та https://gas.ua ;

  5.2.  Дані Офіційні умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції шляхом їх затвердження Організатором та інформування визначеним в п.5.1. способом цих Офіційних умов.

   

 6. ІНШІ УМОВИ

  6.1.   Рішення Організатора з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

  6.2.   Організатор залишає за собою право достроково припинити (скасувати), зупиняти проведення Акції та змінювати дані Офіційні умови.

  6.3.   Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори або в будь- який інший спосіб не контактувати з Учасниками Акції.

  6.4.   Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Офіційними умовами і свою повну та безумовну згоду з ними, в тому числі, але не виключно, свою згоду на отримання Заохочення за Акцією на умовах та в порядку, визначених цими Офіційними умовами. Невиконання умов даних Офіційними умовами вважається відмовою особи від участі в Акції.

  6.5.   Дані Офіційними умовами можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Офіційних умов та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та інформування шляхом, зазначеним у п. 5.1. даних Офіційних умов.

  6.6.   У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Офіційних умов, та/або питань, не врегульованих Офіційними умовами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

  6.7.   Організатор Акції не несе ніякої відповідальності щодо подальшого використання Заохочення Учасниками Акції після його отримання.

  6.8.   Ці Офіційні умови жодним чином не порушують прав та свобод Учасників Акції. У всьому, що не передбачено цими Офіційними умовами, Організатор та Учасники керуються чинним законодавством України.

  -   Результати Акції будуть вважатися кінцевими та не підлягають оскарженню;

  -  Організатор не несе відповідальності за втрату Учасником доступу до сайтів easypay.ua та https://gas.ua та втрату можливості використання Учасником платіжного сервісу Організатора під брендом «EASYPAY» на веб сайті https://gas.ua;

  -  Організатор не несе відповідальності, якщо Учасники не стежили за строками проведення Акції, не здійснювали оплату комунальних платежів протягом Строку дії Акції та/або несвоєчасно оповіщені про умови Акції, а також у разі настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили, що зазвичай є перешкодою у користуванні мережею Інтернет, роботою банків-емітентів карток, тощо);

  - Організатор не несе відповідальності за отримання від Учасників неповних та/або некоректних контактних та/або інших відомостей, необхідних для проведення Акції та передачі/оформлення Заохочення;

  -  Транспортні та інші витрати Переможця, пов'язані з використанням Заохочення не компенсуються Організатором.      

   

  Інформацію про умови Акції має можливість отримати будь-яка фізична особа зателефонувавши  на гарячу лінію Організатора за номером 0 (44) 537 33 74 (вартість дзвінків становить вартість послуг Вашого оператора стільникового або іншого виду зв’язку, згідно тарифів встановлених операторами);